Middle East Modern History
Advertisement

www.student.co.il/meast

Spellberg, A. Denise - A’isha and the Battle of the Camel


עאישה, בתו של החליף הראשון אבו בכר, הייתה ידועה גם כאישתו האהובה של הנביא מוחמד. אישיותה השנויה במחלוקת בעולם האיסלאם, נבעה לא רק מתוקף היותה אשת מייסד הדת אלא גם מתוקף פעולותיה. גם לאחר מותה נותרה אשתו האהובה, אך מעורבותה בקרב הגמל ( 656), עוררה ביקורת על תפקידה כאישה בעולם המוסלמי.

במאמר זה, המחבר שואף להציג את דמותה של עאישה כמודל לנשים מוסלמיות אחרות. לדעת המחבר, מעורבות עאישה בחיים הפוליטיים, עיצבו את דמות המוסלמית בשנים לאחר מכן. לצורך כך, המחבר מציג היסטוריונים רבים המייצגים את חקר המערב על מעמד האישה בתקופה

הטרום אסלאמית בהשוואה למעמדה בתקופת האיסלאם, בכדי לעמוד על תרומת עאישה לעיצובה של האישה המוסלמית.

למסגרת אותו מחקר, נעזרו החוקרים בממצאים וחומרים מן המאה התשיעית, אשר הביאו לגיבוש דעות שונות ביחס למעמד האישה בג'אהליה בהשוואה לתקופה האיסלאם. ברברה סטואסר: מעמד האישה וזכויותיה בג'אהליה היו נמוכים, ואילו באיסלאם גבוהים.

נאביה אבוט: אומנם מוחמד היה רפורמטור בתחום, אך מעמד האישה באיסלאם תמיד היה שלב אחד נמוך משל הגבר.

לילה אחמד: מעמד הנשים בג'אהליה היה טוב עד לעליית האיסלאם. נשים לקחו תמיד חלק

בהוויה השבטית ובצרכים המשפחתיים. נשות הנביא היו שונות משאר נשות האיסלאם משום שזכו למעמד נפרד וכונו "אמהות המאמינים. הפגיעה בכבודן הייתה אסורה משום שכמוה פגיעה בכבוד הנביא. פסוקי הקוראן חידדו נקודה זו וקראו לנשות הנביא לשמש דוגמא ומופת לנשים האחרות, כשם שמוחמד מהווה לגברים. מוחמד מיתן את המסורת הג'האלית והותיר נשיאת ארבע נשים בלבד.

רבים רואים בנישואיו הרבים של מוחמד דוגמא לאורח חיים ומצווה, אך אלו נעשו למטרות פוליטיות וחברתיות הנהוגות אותה תקופה. כך קשורים החליפים הראשונים בקשרי דם לנביא. מלחמת האזרחים הראשונה סימלה לא רק קרב על מנהיגות מדינית אלא גם מערכה על הוכחת הזיקה לנביא: עאישה ייצגה את הזיקה הפוליטית שלה לנביא, ואילו עלי ( לירדן- בן דודו וחתנו) את הזיקה המשפחתית( קשרי דם).

תפקידה בקרב הגמל- הנהגת הלוחמים לקרב כשהיא רכובה על גמל, שנוי במחלוקת משום שהמקורות הנוגעים לאירוע הנם מן המאה התשיעית ולא מן המאה השביעית, ולכן יסודות פוליטיים ואחרים פרי אותה תקופה מונעים תמונה בהירה וברורה אל עבר העבר. למרות הסילופים שלוודאי קיימים בנושא, המחבר מציע כי על אף שהמקורות לא יצביעו על אירועים אותנטיים שלקחו מקום, הם בהחלט משקפים את הלך הרוחות והדעות אשר התגבשו עד לאותה תקופה ביחס לתפקיד עאישה 150 שנה קודם לכן, ואף את גיבוש האמונות שיעצבו את מעמד האישה בשנים הבאות.

המחבר מראה כי בתקופה הטרום אסלאמית נשים לקחו חלק מרכזי בשדה הקרב בחצי האי ערב ומנהג זה נמשך עת לחמו לצד הנביא ואף לצד עלי ומאוויה. הוא עוד טוען, כי אין פסוק בקוראן החורץ דין בנושא, וכי תפקידה של עאישה בקרב, על אף שהיה מוראלי בעיקרו, לא מנע את המשך תפקיד הנשים בשדה הקרב. הוא אף מציין, כי גם בג'אהליה נשות הלוחמים מוקמו לרוב לנגד עיני הלוחמים על מנת להוות תמריץ מוראלי חיוני, וכך גם עאישה הביאה את לוחמיה לנפוח נשמתם על הגנתה.

הקוראן אינו אוסר על הנשים לקחת חלק בחיים הפוליטיים, אך גם בנושא זה מגלה אמביוולנטיות כאשר, בפסוק אחד מוזכרת בורותה של האישה כסייג לשלטונה, ואילו בפסוק אחר דמותה של מלכת שבא כשליטה בלתי מעורערת מועלה על נס. מקורות למעמד האישה במאה השביעית, ניתן למצוא בעיקר באוספי החדית' של אל בוחארי ואבן חנבל ( הנבלה שהקים זרם פרשנות מרכזי…) . מקורות אלו לרוב מוצאים בתפקידה של עאישה בקרב הגמל, פעולה שלילית שהאיבה על היחס הראוי בין אישה לחיים פוליטיים.מקורות אלו, רואים באופיין של הנשים מקור לפיתוי ולכאוס ( פתנה). בחדית'ים מן המאה התשיעית המיוחסים לנביא, מוגדרת האישה עצמה כפיתנה או כגורם מרכזי לכך.

המחבר מזכיר גם מסורות אשר נוגעות למערכת היחסים בין עאישה לאישה נוספת של הנביא-אום סלמה, אשר בהצגת הניגוד לחטאי עאישה, נתפשת גם כדמות בכירה בקרב השיעים. אל בוחארי, בחר לסכם את מימרות הנביא באומרו כי מוחמד קרא למנוע מן הנשים שליטה בעמדות כוח, וכי אף חזה את קרב הגמל ותוצאותיו נוכח יומרותיה האסורות של עאישה.

לעומת אלו, מציג המחבר מספר מסורות המציגות תמיכה רחבה בפעולות עאישה מתוקף היותה אישתו האהובה של הנביא, כך, ע"י הצגת דוגמאות אלו, המחבר מוכיח כי במאה התשיעית היה ערב רב ומגוון של דעות הנוגעות לתפקיד עאישה במלחמת האזרחים הראשונה.

המחבר אף מעלה אפשרות כי תבוסתה של עאישה בקרב הגמל היא שמנעה מעורבות פוליטית נשית עתידית, ולא פעולותיה למען מעורבות מסוג זה.

דוגמא נוספת אותה מעלה המחבר לקראת סיום המחזקת הטענה כי עאישה חסמה בפעולותיה את הדרך לתפקיד פוליטי בידי נשות המנהיגים, הם דבריה של זובידה, אשת הארון אל רשיד אשר לאחר מות בעלה, הגיבה בזלזול לאפשרות כי תירש מקומו בהנהגה הפוליטית כעאישה.

לאחר תבוסתה בקרב, עאישה פרשה מן החיים הפוליטיים, ובכך סימלה את פרישתן של הנשים המוסלמיות ממעורבות פוליטית גם בעתיד. עם זאת, על אף שדמותה עוררה ביקורת רבה באשר למקום הנשים בקהילה המוסלמית, סמכותה הדתית, ורוח המנהיגות שביטאה, מעניקים לה היוקרה והכבוד הנצחיים בקרב האיסלאם הסוני.


www.student.co.il/meast

Advertisement