Middle East Modern History
Advertisement

גורמי קיפאונם של המסלמים – מחמד עבדֻה

בתוך: חגי ארליך - היסטוריה של המזה"ת בעת החדשה חט' ד', עמ' 48-50


• לדעתו של עבּדֻה, האסלאם הינה דת צחה ונקייה ולא ניתן לתלות בה את הקפאון של העמים הערבים. לדעתו של עבּדֻה, האשמה תלוייה בדעות זרות שחדרו למוחות הערבים בנוסף לדת האסלאם, ובמדיניוּת, בפוליטיקה, שביא פסולה מכל וכל ע"י הקוראן בהיותה משחיתת המידות.

• האסלאם שמר על מקורותיו והיה דת ששילבה בה עקרונות פוליטיים לניהול מדינה. למרות זאת, המנהיגים המוסלמים התעלמו מהסכמיהם, מאמונותיהם ומעקרונות הדת וגרמו להשכחת המנהיגים הראשונים בדרכיהם הרעות.

• האסלאם היה דת ערבית וגם המדע הפך למדע ערבי כשאימצוהו המוסלמים, אך אחד הח'ליפים (אל-מֻעְתַצִם) עשה טעות ושכר לעצמו צבא שכירים טורקיים וזרים כשחשש לאי-נאמנות מצד הערבים. האסלאם אפשר לו לשעבד לעצמו את הטורקים, ובכך האסלאם "התלעז" ואיבד את ייחודו הערבי.

• אל-מעתצם האציל סמכויות על מפקדי הצבא החדשים בחשבו כי הוא מועיל לעצמו ולדורות הבאים ותוך זמן קצר עברו מושכות השלטון למעשה לידי הטורקים הללו. הטורקים מצדם, המשיכו לשמור בסתר על אליליהם אך הציגו עצמם לציבור כמוסלמים אדוקים, לשם חיזוק שלטונם. בהמשך לטורקים, קרה מקרה דומה גם עם הטטארים (המונגולים).

• האויב הגדול של השליטים הטורקים היה המדע, שיכול ללמד את נתיניהם על העושק שלהם, המנהיגים. מכיוון שכך, המנהיגים הטורקיים פנו עורף למדע, ודחפו את עוזריהם להשתלב בעולמא ולהמנות עמם. הטורקים החדירו אל הדת אלמנטים זרים שגרמו למאמינים לשנוא את המדע, ולא לרצות לרכוש אותו. הטורקים והעולמא עושי-דבריהם התיימרו לייצג את דת האסלאם האמיתית וטענו כי הדת מעורערת וכי בכוחם לשפרה ולייצבה.

• האסלאם, שהיה דת נקייה במקורה ספגה השפעות אליליות ונוצריות בעידוד הטורקים, ששכנעו את המון המאמינים כי יש בכך כדי לשפר ולהעשיר את הדת. המון המאמינים שימש כעזר ביד השליטים העושקים, וכך נוספו לאסלאם טקסים זרים ופולחן-קדושים זר, ומכאן קצרה הדרך לפילוג בעדת האסלאם ולתעייה של המאמינים. ע"פ הטורקים, כל מנהיג חייב ללכת בדרכי קודמו וע"פ דבריו, וכך נתקבעו הלכות פסולות וקפאה המחשבה המוסלמית. בנוסף, פיזרו הטורקים תועמלנים מטעמם ברחבי עולם האסלאם, ואלו שכנעו את המאמינים באי-יכולתם להשפיע על הממשל, וכי המוסמכים בניהול ענייני הכלל הם רק שליחי השליטים. בנוסף, התועמלנים הסבירו את השחיתויות שפשו בשלטונות האסלאמיים בגזיֵרה המוזכרת גם בכתבי הקודש וכי הם אינם מעשי השליטים. לשם הצדקת הדברים, זוייפו חדית'ים וכך הפכו המאמינים לפסיביים וחסרי-השפעה.

• התועמלנים הרבים השתמשו בעיקרון הגזֵירה ע"מ להקפיא את המחשבה החופשית של המאמינים ולכבול את ידיהם. המאמינים נהו אחרי יצרם ושקעו בקפאון והאסלאם נכנס למסלול של כליון. האמת הוסתרה מאחורי מסך של שקרים והטעייה והמאמינים הורחקו מעקרונות דתם.

• הגורמים הזרים לדת הוכנסו מתוך מדיניות מכוונת של עושקים, והם מנוגדים לחלוטין לעקרונות הדת. דבר זה גזל מן המוסלמים את התקווה והנציח בהם את הייאוש. האסלאם בן-ימינו איננו אסלאם אמיתי, והוא רק מה ששרד מן האסלאם המקורי (המצוות הבסיסיות), גם אם התעוות. המוסלמים הולכן שלא ברצונם לתוך הקיפאון הזה, שהוכרז על ידי שליטיהם הרשעים והעושקים (הטורקים) כדת.

Advertisement